Suomen ympäristökeskus: Ilman epäpuhtauden päästöt

Ilman epäpuhtauksien päästöt

Valinnat
Esitystapa
Kuvaaja
Taulukko
Aikasarjakuvaaja: Happamoittavat yhdisteet
Happamoittavien yhdisteiden, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja hiilimonoksidin vuosina 1990-2016

Tärkeimmät ympäristöä happamoittavat ilmapäästöt ovat rikin- ja typen yhdisteiden sekä ammoniakin päästöt. Rikkipäästöjä tulee etenkin kivihiilen, raskaan polttoöljyn ja turpeen poltosta ja joistain teollisista prosesseista. Typen oksidien päästöjä syntyy liikenteen lisäksi hiili-, turve- ja sekapolttokattiloissa. Rikkipäästöt ilmoitetaan rikkidioksidina (SO2) ja typen yhdisteiden päästöt typpidioksidina (NO2). Ammoniakkipäästöistä (NH3) suurin osa on peräisin maataloudesta. Happamoittavien päästöjen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia seurataan kriittisillä kuormituksilla, laskeumilla ja pitoisuuksilla. Happamoittaville yhdisteille on annettu myös ilmanlaadun ohjearvoja. Typen ja rikin oksidien sekä ammoniakin päästöillä on suurin merkitys ympäristön happamoitumisessa. Happamoittavia päästöjä aiheutuu pääasiassa energiantuotannosta (SO2, NOx), liikenteestä (NOx) ja maataloudesta.
Tietolähde: Suomen ympäristökeskus